12 فروردین 1399
En  | 
شرح وظایف
 • راهبری و نظارت عالیه بر تهیه و تنظیم برنامه های جامع ، هماهنگ و راهبردی بخش راه و شهرسازی
 • راهبری انجام مطالعه و بررسی نیازمندیها و شناسایی مجموع خدمات و ظرفیت ترابری و شهرسازی كشور و تهیه برنامه های راهبردی مربوط و ارائه خط مشی های استراتژیك و اقتصادی به سازمانهای ذیربط .
 • هدایت ونظارت عالیه برتهیه و تنظیم ضوابط ، معیارها و تدوین سیاستهای لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیردولتی به سرمایه گذاری و جلب مشاركتها و جذب منابع داخلی و خارجی در امور مربوط به راه و شهرسازی .
 • راهبری و نظارت عالیه بر مدیریت اطلاعات حمل و نقل و ارائه آمار مربوط در نظام تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی.
 • نظارت عالیه بر تدوین برنامه ها و طرحهای راه و شهرسازی و تلفیق آنها در چارچوب برنامه های راهبردی بخش و اعلام نظر كارشناسی در زمینه های فنی و اقتصادی .
 • ارائه طرحهای راهبردی لازم برای افزایش سهم بخش حمل و نقل در اقتصاد كشور.
 • راهبری و مدیریت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری كشور ،شورای عالی فنی و كمیسیون ایمنی راههای كشور.
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای ایمنی و استانداردهای مورد نیاز بخشحمل ونقل وارتقای سطح ایمنی شبكه های حمل ونقل كشورو ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط
 • بررسی و اعمال نظر در خصوص پیش نویس موافقت نامه های بودجه عمرانی در هماهنگی با برنامه های مصوب تلفیقی و ارائه به معاونت تلفیق بودجه ، حقوقی و امور مجلس به منظور تنظیم و مبادله آن.
 • راهبری ونظارت عالیه بركلیه امور مربوط به واحدهای استانی وزارت متبوع مرتبط با وظائف معاونت
 • راهبری و نظارت بر مطالعه و بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت برای ایجاد و توسعه شبكه های حمل ونقل.
 • شركت در كمیسیونها و شوراهای مربوطه حسب قوانین ومقررات موضوعه و یا به نمایندگی از طرف وزیر راه و شهرسازی .
 • نظارت بر چگونگی تنظیم و مبادله موافقتنامه های هزینه ای و تمك داراییهای سرمایه ای و مالی
 • توزیع اعتبارات ملی بین استانها با توجه به راهبردهای ملی بخش راه و شهرسازی
 • هماهنگی و تعامل با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور مبادله موافقت نامه های هزینه ای و تملك دارائیهای سرمایه ای مالی.
 • نظارت بر عملكرد اجرایی و اعتباری پروژه های استانها كه از اعتبارات استانی و یا ملی استفاده می نمایند.