06 مهر 1400
En  | 

اداره كل راه و ترابري استان كرمان(راه و شهرسازی)
سابقه تاسيس اداره راه و ترابري در كرمان ، به سالهاي 1290 تا 1292 هجري شمسي . برميگردد . زيرا بعد از برقراري ر‍ژيم مشروطه در ايران ، از جمله وزارتخانه هايي كه زمان تشكيل اولين كابينه در نظر گرفته شد ، وزارت فوائد عامه بود كه در سال 1285 ه. ش تشكيل شد و اداره طرق و شوارع يكي از سازمانهاي وابسته به آن محسوب مي گشت .
درمورد اولين محل استقرار اين اداره درآغاز از محلي به عنوان عمارت طرق در باغ دولاب ياد شده است و در سال 1308 ه . ش نيز در خيابان سپه ذكر كرده اند . فعاليت ماموران اداره مذكور ، در سالهاي اوليه شروع بكار صرف آماده سازي راهها شد . تا اينكه در سال 1308 ه . ش حاج نصيرالسلطنه به استانداري كرمان منصوب گرديد و با توجه به اينكه قرار بود رضاشاه در سال 1309 از طريق مشهد به كرمان سفر كند ، به اداره طرق و شوارع كرمان دستور داد تا راه بم به كرمان و كرمان به يزد را مرمت و تسطيح و شن ريزي نمايند .
در سال 1315 هجري شمسي كه اسامي عربي بعضي از وزارتخانه ها و ادارات به فارسي برگرداننده شد نام ( وزارت طرق و شوارع ) هم به وزارت راه و شوسه و بعداً به ( وزارت راه و ترابري ) تغيير كرد . از جمله كساني كه از سال 1312 ه . ش به بعد مسئوليت اداره راه در كرمان را به عهده داشتند ، مي توان به اسامي : آقايان مهندس عليرضا فروزان ، سيد هدايت ميرحسيني ، گلشن ابراهيمي ، افتخاري ، عدالتي ، عبداللهي ، سيد حسين شاهمرادي ، هنرجو ،حسين رضايي، علي اكبر فرشي ، حسين دهقان ،ايرج كهندل ، محمد صادق كياني نژاد ، قاسم مالدار ،قدرت ا... نجفي ،جواد جوادي ، محمد تقي بختياري ، مرتضي شجاعي ، سيد علي حاج سيد عليخاني، خداداد مقبلی و محمد مهدی بلوردی اشاره كرد .