04 بهمن 1398
En  | 
اداره کل راه و شهرسازی کرمان
ساختمان شماره یک ، بلوار شهید صدوقی ، روبروی سه راه فارابی ، جنب شرکت نفت
کد پستی : 7617899596
تلفنها :  32525410 - 32520806 - 32521712 - 32521713
تلفن دفتر مدیر کل : 32520086
فکس :
32520830
ساختمان شماره دو ، خیابان شهید کامیاب ، خیابان شهید رضوانی نژاد
کد پستی : 7614634698
تلفنها : 32231913 - 32222124
پست الکترونیک :kerman.road@iran.ir

فاکس : 32220170