06 مهر 1400
En  | 

اداره کل راه و شهرسازی کرمان
ساختمان شماره یک ، بلوار شهید صدوقی ، روبروی سه راه فارابی ، جنب شرکت نفت
کد پستی : 7617899596
تلفنها :  32542112-32542113-32542114
تلفن دفتر مدیر کل : 32520086
فکس :32542091

پست الکترونیک :info@kmrud.ir

اداره راه و شهرسازی شهرستان کرمان

ساختمان شماره دو ، خیابان شهید کامیاب ، خیابان شهید رضوانی نژاد
کد پستی : 7614634698
تلفنها : 32231913 - 32222124

فاکس : 32220170